เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นายมะรินทร์ พลเคน เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562 ราง

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้แก่นายมะรินทร์ พลเคน เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
ประจำปี 2562 รางวัลที่ 2 สาขาพืชไร่ เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจที่ได้สร้งชื่อเสียง
ให้แก่จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง
และนางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมแสดงความยินดี
ในงานประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 


 

27 พฤศจิกายน 62 10:23:44