เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เยี่ยมชมแปลงผักของกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งบ่อ หมู่ 3 และ หมู่14 ตำบลดงเมืองแอม

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสุนันทาหมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วย
นางทัศนีย์พร พัฒนปรีชาพงษ์ ที่ดินอำเภอ,นางอังคณา ประไพ ท้องถิ่นอำเภอ
และนางสาวอุบล สีหา ผอ.กศน.อำเภอเขาสวนกวาง ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงผักของกลุ่มเกษตรกร
บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 3 และ หมู่14 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

20 พฤศจิกายน 62 13:27:46