เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับตำบล

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ประจำตำบลสำนักงานเกษตรอำภอ
เขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทำงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง
ระยะที่ 1 ระดับตำบล เพื่อรับฟังคำชีแจงของโครงการ พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานตวจสอบข้อมูล
ในพื้นที่แต่ละตำบล จากเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                    นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

15 พฤศจิกายน 62 13:59:47