เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมพิธีเปิดงานวันรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน และมีนายสอิสร์ โบราณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ แปลงมันสำปะหลัง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 13 ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                                  นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

15 ตุลาคม 62 15:22:35