เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิ

 

วันที่ 30 กันยายน 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3
โดยมีนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้
และได้รับเกียรติ จากท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่นมอบโล่รางวัล ดีเด่น ลำดับที่ 2 ระดับจังหวัด
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 


 

                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

2 ตุลาคม 62 13:22:02