เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุม
เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 4/2562
ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                         นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

22 สิงหาคม 62 10:35:04