เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมโครงการตามแนวพระราชดำริ ปี 2562

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวานกวาง จัดอบรมชี้แจงโครงการตามแนว
พระราชดำริ ปี 2562 และถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกิดความมั่นคง เพื่อให้เกษตรกร
มีความรู้สามารถไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอ
เขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง เป็นผู้กล่าวรายงาน เกษตรกรเป้าหมาย 100 ราย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลคำม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


                                      นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

13 สิงหาคม 62 13:07:54