เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  นางสาวสุนนทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงานเกษตร
อำเภอเขาสวนกวาง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 


 


                                     นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

27 พฤษภาคม 62 10:02:20