เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอ

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
ร่วมด้วยเครือข่าย แปลงใหญ่ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3 ณ  
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                               นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

7 พฤษภาคม 62 09:40:02