เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ศึกษาดูงาน "กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ"

 

วันที่ 1 เมษายน 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นำเกษตรกร
กลุ่มผู้ปลูกผักบ้านดงบัง ตำบลดงเมืองแอม ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย
มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ จำนวน 20 ราย ศึกษาดูงานการผลิตผักอินทรียื ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ
บ้านดอนแคน ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธ์

 


 


 


 


 


                                                    นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  : ข่าว


 

3 เมษายน 62 13:27:04