เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

พิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

 

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการ
ความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านหนองแวงเรือ บ้านหนองแวงประชา ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                       นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ   :  ข่าว

29 มีนาคม 62 15:08:07