เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับอำเภอ

 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ระดับอำเภอ โดยมีนางชลพรรษ  ดีมา นายอำเภอ
เขาสวนกวาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องพนม พรหมพูล ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                                               นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

25 มีนาคม 62 16:37:29