เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนา คุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม อบรมโรงเรียนเกษตรกร

 

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนา
คุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม อบรมโรงเรียนเกษตรกร ได้สอนวิธีการ
กำจัดแมลงและการป้องกันโรคที่เกิดจากแมลง
เกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร  บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4
ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

 

11 มีนาคม 62 10:01:23