เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562

 

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ร่วมเปิดงานงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(Field Day) ปี 2562 พร้อมทั้งเปิด 50 แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้องชม กรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้การพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 


                                                                            นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

11 มีนาคม 62 09:46:29