เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ออกเยี่ยมและประชุมสมาชิกกลุ่มในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนฯ

 

วันที่ 7 มีนาคม 2562 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ออกเยี่ยมและประชุม
สมาชิกกลุ่มในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำในการเกษตรที่สำนักงานโครงการฯ มีกำหนดออกสำรวจพื้นที่
ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวของในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร  บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                              นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

 

7 มีนาคม 62 13:53:41