เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

 

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวแสงดือน ศรีสุพัฒน์ 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ประชุมคณะกรรมการโครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน  โดยมี นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธาน
ในการประชุม ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 


 


                                      นายวิชิต  วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

7 มีนาคม 62 14:03:58