เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวางได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
(Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง โดยจะแบ่งฐานเรียนรู้ดังนี้
ฐานเรียนรู้ (กิจกรรมหลัก)จำนวน 5 ฐานเรียนรู้  และฐานเรียนรู้ (กิจกรรมรอง) จำนวน 3 ฐานเรียนรู้
โดยจะมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆจากภาครัฐประจำฐานเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง
มาเป็นประธานเปิดงาน และมีนางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเขาสวนกวางร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน
และได้เดินชมนิทรรศการจากฐานเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจาก นายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง
ท่านเกษตรจังหวัดขอนแก่นมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-
สินค้าเกษตร  บ้านป่าหวายนั่ง  หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                            นางสาววรารัตน์  สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

27 กุมภาพันธ์ 62 17:04:41