เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

นิเทศงานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ออกนิเทศงาน
โครงการส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2562 นำทีมโดย นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช,นางสาวปวีณญา สุขปัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน,
นางสาวปรีดา ยาจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นางศุภัคชญา สัตนาโค
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการและนายสว่างชัย มุขเชิด นักวิชาการส่งเสริม-
การเกษตรปฏิบัติการ เพื่อติตามโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และโครงการ
ตามนโยบายเร่งด่วน ณ สำนักงานเกษตรอำภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

25 กุมภาพันธ์ 62 15:35:00