เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

      

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิชิต วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย
นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนา
คุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ กิจกรรม อบรมโรงเรียนเกษตรกร ได้สอนวิธีการทำ
เชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อนำไปใช้ในสวนผักของเกษตรกรเป็นการลด
การใช้สารเคมี เกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 


 


 


 


                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว               

25 กุมภาพันธ์ 62 14:58:04