เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกาตรชำนาญการ และสมาชิกกลุ่ม
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าหวายนั่ง ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านหนองตะไก้ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

 


 


 


 


 


 

                                     นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

25 กุมภาพันธ์ 62 15:50:45