เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการศพก.และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำภอ

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดประชุมคณะกรรมการศพก.
และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำภอ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ที่จะจัดขึ้นในวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านป่าหวายนั่ง
หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                         นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                    นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 


 

18 กุมภาพันธ์ 62 11:15:29