เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมเกษตรกรจัดทำแบบประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน
ทั้ง 2 กลุ่ม คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวชุมชนบ้านห้วยยางศรีวิไล และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โรงสีข้าวชุมชนตำบลดงเมืองแอม กลุ่มละ 10 ราย รวม 20 ราย ณ ศาลาวัดบ้านดงบัง หมู่ 4
ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

26 ธันวาคม 61 15:11:29