เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลงเกษตรกร

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางสาวสุจิตตา  สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ เข้ารับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมวาดแปลง
เกษตรกร โปรแกรม Gisagro Qgis และ FAARMis โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายทรงพันธ์ จันสว่าง
เกษตรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการอบรม และมีนางวิภา อินเรืองเป็นผู้ฝึกสอนในครั้งนี้
ณ ห้องสัมนาสำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว    
 

 

 

19 ธันวาคม 61 14:25:23