เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

กิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike อุ่นไอรัก"

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น,นายไพฑูรย์ ศรีช่วย หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ,นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและเกษตร
อำเภอเมือง,เกษตรอำเภอชุมแพ,เกษตรอำเภอหนองสองห้องและรักษาการเกษตรอำเภอแวงใหญ่
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน " Bike  อุ่นไอรัก" ณ บึงทุ่งสร้าง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                            นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ข่าว

 

11 ธันวาคม 61 11:18:28