เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สาธิตการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
นำทีมโดยนาอุดม  ราศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยาย
และสาธิตการเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์ และบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการอารักขาพืช
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวังโรคใบด่างของมันสำปะหลังที่เกิดจากเชื้อไวรัส
ณ บ้านนายมะรินทร์  พลเคน เกษตรกรที่จะเข้าประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาพืชไร่ (มันสำปะหลัง)
ระดับประเทศ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 บ้านดง บัง หมู่ที่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


 


                                                          นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

28 พฤศจิกายน 61 16:34:49