เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวิชิต  วิชาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม เพื่อวางแผนการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ตามระเบียบการทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม 


 


 


                                           นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

9 ตุลาคม 61 10:24:32