เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561

 

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา  หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2561 แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เพื่อหารือและชี้แจงโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรม สร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน และโครงการต่างๆที่
ได้รับมอบหมาย  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                      นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

7 สิงหาคม 61 13:54:05