เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ติดตามแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
และนายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริม
การเกษตรและเจ้าหน้สที่จากเกษตรจังหวัดขอนแก่น เพื่อมาติดตามแปลงต้นแบบปรับเปลี่ยนพื้นที่นา
ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-map ภายใต้โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับเกษตรที่สำคัญ
(Zoning) ปรับเปลี่ยนข้าวเป็นอ้อย ของนายนันทปกรณ์  พลเคน เกษตรกรบ้างดงบัง หมู่ 4
ตำบลดงเมืองแอม  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


                                           นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

31 กรกฎาคม 61 09:01:42