เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ชุมชนดงเมืองแอม 2

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561  นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดเวทีประชาคมโครงการ
สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย
และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย)
ครั้งที่่ 2 
ชุมชนดงเมืองแอม 2 จำนวนเกษตรกร 250 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองแวงเรือ
หมู่ 7 ตำบลดงเมืองแอม  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


 


 


 


 


                                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

23 กรกฎาคม 61 15:12:46