เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ชุมชนเขาสวนกวาง

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561  นายนพพร  นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดเวทีประชาคมโครงการ
สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย
และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย)
ครั้งที่่ 2 
ชุมชนเขาสวนกวาง จำนวนเกษตรกร 250 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


 
                                          
นายนพพร  นาพันธุ์เริบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 


 

23 กรกฎาคม 61 15:01:52