เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ชุมชนโนนสมบูรณ์

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561  นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดเวทีประชาคมโครงการ
สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย
และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย)
ครั้งที่่ 2 
ชุมชนโนนสมบูรณ์ จำนวนเกษตรกร 250 ราย ณ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเขาสวนกวาง  
 


 


 


 


 


 


 


                                         นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

23 กรกฎาคม 61 14:52:05