เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ชุมชนคำม่วง

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดเวทีประชาคมโครงการ
สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย
และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย)
ครั้งที่่2 
ชุมชนคำม่วง จำนวนเกษตรกร 250 ราย ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคำม่วง 
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                      นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

23 กรกฎาคม 61 14:31:37