เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ชุมชนนางิ้ว

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดเวทีประชาคมโครงการ
สร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย
และกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย)
ครั้งที่ 2 
ชุมชนนางิ้ว  จำนวนเกษตรกร 250 ราย ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรีสำราญ  ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


 


 


 


                                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 


 

23 กรกฎาคม 61 14:03:56