เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร ปี 2561

 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า
ภาคการเกษตร ปี 2561 กิจกรรม โรงเรียนเกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2
โดยมีวิทยากร นางนิตยา  บานเย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่
จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น (กรมการข้าว) มาให้ความรู้แก่เกษตรกรด้านการผลิต
ข้าวอินทรีย์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง ต.คำม่วง  อ.เขาสวนกวาง  จ.ขอนแก่น
 


 


 


 


                                                       นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

16 กรกฎาคม 61 14:22:05