เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 3 ของรุ่นที่ 4 ชุมชนดงเมืองแอม 1

 

วันที่  14  กรกฎาคม 2561 นายวิชิต  วิขาเงิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันที่ 3 เป็นวันสุดท้าย ของรุ่นที่ 4 ชุมชนดงเมืองแอม 1 โดยมีวิทยากร
จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้กับเกษตรกร มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย
 ณ  ศาลาประชาคมบ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม
 อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                         นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

16 กรกฎาคม 61 14:05:13