เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อความยั่งยืน

 

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางพารารายย่อยเพื่อความยั่งยืน
ไร่มันสำปะหลังของ นายมะรินทร์ พลเคน เกษตรกรต้นแบบที่ชนะการประกวดสาขาพืชไร่ระดับจังหวัด
และสวนผสมเศรษฐกิจพอเพียงของนางสมศรี เพชรดง เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรกร (เครือข่าย) และเป็นเกษตรกรต้นแบบตำบลโนนสมบูรณ์
 เกษตรเข้าร่วม 14 ราย
 

 
 


 


 


 

 


 


                     นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

11 กรกฎาคม 61 16:17:30