เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 3 ของรุ่นที่ 4 ชุมชนคำม่วง

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันที่ 2 ของรุ่นที่ 4 ชุมชนคำม่วง โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้
กับเกษตรกร
 มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประจำตำบลคำม่วง  
ตำบลคำม่วง  อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                                       
 นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

7 กรกฎาคม 61 14:30:14