เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 3 ของรุ่นที่ 4 ชุมชนนางิ้ว

 

วันที่ 30  มิถุนายน 2561 นายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย) ในวันที่ 2 ของรุ่นที่ 4 และเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม
ชุมชนนางิ้ว โดยมีวิทยากรจากหลาย หน่วยงานมาให้ความรู้กับเกษตรกร และมีเกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง ให้เกียรติปิดการอบรมในครั้งนี้ มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย
ณ  ศาลาวัดโพธิ์สรีสำราญบ้านนางิ้ว หมู่ 1 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                                   นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                            นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

6 กรกฎาคม 61 14:25:39