เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 3 ของรุ่นที่ 4 ชุมชนโนนสมบูรณ์

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันที่ 3 ของรุ่นที่ 4 และเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม ชุมชนโนนสมบูรณ์
โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้แก่เกษตรกร และมีเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 
ให้เกียรติมาปิดการอบรมเกษตรกรในครั้งนี้ 
มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำภอเขาสวนกวาง  

 


 


 


 


                                                  นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                       นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

6 กรกฎาคม 61 14:25:02