เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 2 ของรุ่นที่ 4 ชุมชนโนนสมบูรณ์

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันที่ 2 ของรุ่นที่ 4 ชุมชนโนนสมบูรณ์ โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้
แก่เกษตรกร 
มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (เครือข่าย) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


                                                     นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

6 กรกฎาคม 61 13:35:59