เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันแรก ของรุ่นที่ 4 ชุมชนนางิ้ว

 

วันที่ 28  มิถุนายน 2561 นายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย) ในวันแรก ของรุ่นที่ 4 ชุมชนนางิ้ว โดยมีวิทยากรจากหลาย 
หน่วยงานมาให้ความรู้กับเกษตรกร มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย
ณ  ศาลาวัดโพธิ์สรีสำราญบ้านนางิ้ว หมู่ 1 ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                 นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                          นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

4 กรกฎาคม 61 17:09:48