เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 3 ของรุ่นที่ 3 ชุมชนนางิ้ว

                   

วันที่ 27  มิถุนายน 2561 นายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย) ในวันที่ 3 ของรุ่นที่ 3 ชุมชนนางิ้ว โดยมีวิทยากรจากหลาย 
หน่วยงานมาให้ความรู้กับเกษตรกร มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย
ณ  ศาลาวัดโพธิ์สรีสำราญบ้านนางิ้ว หมู่ 1 ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

4 กรกฎาคม 61 15:07:40