เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 3 ของรุ่นที่ 3 ชุมชนโนนสมบูรณ์

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันที่ 3 ของรุ่นที่ 3 ชุมชนโนนสมบูรณ์ โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้
แก่เกษตรกร 
มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (เครือข่าย) ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


                                          นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                               นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

4 กรกฎาคม 61 14:56:54