เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันแรก ของรุ่นที่ 1 ชุมชนนางิ้ว

         

วันที่ 25  มิถุนายน 2561 นายอุทัย  แสงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย) ในวันแรก ของรุ่นที่3 ชุมชนนางิ้ว โดยมีวิทยากรจากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้กับเกษตรกร มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย
ณ  ศาลาวัดโพธิ์สรีสำราญบ้านนางิ้ว หมู่ 1 ตำบลนางิ้ว  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                       นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                 นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

2 กรกฎาคม 61 15:34:41