เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันแรก ของรุ่นที่ 2 ชุมชนเขาสวนกวาง

 

วันที่ 21  มิถุนายน 2561 นายนพพร  นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันที่แรก ของรุ่นที่ 2 ชุมชนเขาสวนกวาง โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้
ความรู้กับเกษตรกร เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร,
เกษตรกรต้นแบบและกร.อมน. มีจำนวนเกษตรกร
เข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4  ตำบลเขาสวนกวาง  อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


                                                           นายนพพร  นาพันธุืเริบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

24 มิถุนายน 61 16:41:34