เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 3 ของรุ่นที่ 1 ชุมชนคำม่วง

 

วันที่ 20  มิถุนายน 2561 นางวิยะดา  นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันที่ 3 ของรุ่นที่ 1 ชุมชนคำม่วง โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้
กับเกษตรกร
 เช่น ธกส.,เกษตรกรต้นแบบและปราชญ์มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย
ณ  ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลคำม่วง  
ตำบลคำม่วง 
อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


 


                                                                    นางวิยะดา  นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                         นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

24 มิถุนายน 61 16:00:42