เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 3 ของรุ่นที่ 2 ชุมชนโนนสมบูรณ์

 

วันที่ 20  มิถุนายน 2561 นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรรายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย) ในวันที่ 3 ของรุ่นที่ 2 ชุมชนโนนสมบูรณ์ โดยมีวิทยากร
จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้กับเกษตรกร  เช่น ประมงจังหวัดขอนแก่น,ปศุสัตว์อำเภอ,
ครูบัญชีอาสา
และกรมส่งเสริมการเกษตร  มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย 
ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) 
ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


 


                                      
นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                   นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

24 มิถุนายน 61 15:50:33