เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 2 ของรุ่นที่ 2 ชุมชนนางิ้ว

 

วันที่ 19  มิถุนายน 2561 นายอุทัย  แสงแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันที่ 2 ของรุ่นที่ 2 ชุมชนนางิ้ว โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้
แก่เกษตรกร เช่น ธกส.,กรมส่งเสริมการเกษตร,เกษตรกรต้นแบบและหมอดินอาสา

มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ  ศาลาวัดโพธิ์ศรีสำราญ ม.1ตำบลนางิ้ว
อำเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


 


                                                                                  นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 


 

24 มิถุนายน 61 16:32:33