เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร วันที่ 2 ของรุ่นที่ิ 2 ชุมชนโนนสมบูรณ์

 

วันที่ 19  มิถุนายน 2561 นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร กิจกรรมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อยและกิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย) ในวันที่ 2 ของรุ่นที่ 2 ชุมชนโนนสมบูรณ์ โดยมีวิทยากร จากหลาย
หน่วยงานมาให้ความรู้
แก่เกษตรกร เช่น สหกรณ์จังหวัด,ธกส.,หมอดินอาสา,กรมส่งเสริมการเกษตรและครูบัญชีอาสา
 
มีจำนวนเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 50 ราย ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(เครือข่าย) ตำบลโนนสมบูรณ์  อำเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                        นางสาวแสงเดือน  ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ  :  ภาพ

                                                                                        นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

22 มิถุนายน 61 15:36:27