เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ ระดับจังหวัด

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาพืชไร่ ระดับจังหวัด จากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ส่งพืชไร่มันสำปะหลัง
ของนายมะริน  พลเคน เกษตรต้นแบบอำเภอเขาสวนกวางเข้าประกวดในครั้งนี้
ณ บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอมอำภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


 


                                            นายวิชิต  วิชาเงิน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

 

22 มิถุนายน 61 11:26:26